Door Arnold Biesheuvel op 8 maart 2016

Woonvisie Houten 2016 – 2025

De PvdA is gelukkig met de woonvisie, die een duidelijke richting geeft aan een woningbouwprogramma voor de komende tien jaar.

Dit betreft vooral ook de voorgestelde herstructurering van de sociale huursector. Eindelijk, de PvdA vraagt al jaren om aandacht voor deze sector, die te duur en te inflexibel is. Deze woonvisie doet daar veel aan en in die zin vinden we de woonvisie zelfs baanbrekend. Met name het onderscheid tussen sociale huurwoning en betaalbare woningen laat onverbloemd zien hoe beperkt ons aanbod eigenlijk is als je het bekijkt vanuit het perspectief van de betaalbaarheid. Hulde dus. Daarbij wel kanttekening, de Woonvisie is veel te bescheiden over het tempo. Meer lef over het tempo mag wel. Als we in 35 jaar bijna 20.000 woningen kunnen bouwen, dan moet 600 in 10 jaar toch kunnen.

Bij de woningbouw in de particuliere sector zou naar onze opvatting zou het accent moeten liggen op drie tekortkomingen op onze huidige woningmarkt:
1. Een tekort aan ouderenhuisvesting met een ‘echt’ levensloopbestendig karakter;
2. Een tekort aan woningen in de sector van de particuliere huur (Houten behoort tot de gemeenten met het laagste percentage van dit soort woningen);
3. Een tekort aan voldoende doorstroming (waaronder het scheefwonen).
Naar de mening van de PvdA overlappen deze tekortkomingen elkaar en is er dus een relatief simpele remedie die alle doelen dient. Wanneer het accent bij de nieuwbouw komt te liggen op ongelijkvloerse woningen, gestapeld, in de sector van de particuliere huur, met name gericht op ouderen, dan:
1. Ontstaat er aanbod van ouderenhuisvesting, dat we vooral ook na 2025 hard nodig zullen hebben;
2. Vullen we het gat van de particuliere huur;
3. Veroorzaken we de langste verhuisketens en kunnen we bovendien scheefwoners verleiden tot verhuizen.
4. Kunnen we een teveel bouwen van eengezinswoningen vermijden die op termijn niet duurzaam zijn.
Kortom, naar de mening van de PvdA zou het accent, dat in de woonvisie lijkt te liggen op eengezinswoningen verlegd moeten worden naar woningen zoals hierboven genoemd.

Tenslotte zal de druk op onze woningmarkt blijvend hoog zijn, de Woonvisie lost de wachtlijsten in de sociale sector niet op en ook de opvang van statushouders moet nog een plek krijgen. Misschien dat aandacht voor meer stapeling wat rek geeft bij de 1.800 nieuwbouwwoningen in de Woonvisie, maar ook dan zijn we er nog niet. Daarom stelt de PvdA voor een stedenbouwkundige verkenning te doen naar de mogelijkheden, die er nog over zijn. Om daarin volledig te kunnen zijn zal zo’n verkenning zich buiten de huidige kaders moeten kunnen begeven, zoals het bouwen buiten de Rondweg.

Wonen in Houten is een voorrecht. Met de maatregelen in de Woonvisie (en met de door ons voorgestelde accentverlegging) zal dat voorrecht ook bereikbaar blijven voor mensen met een kleine beurs, voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen en voor jongeren die door de toegenomen doorstroming hun eigen plekje op onze woningmarkt kunnen veroveren.

Arnold Biesheuvel

Arnold Biesheuvel

‘De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA vaak het verschil gemaakt in Houten.’ Sinds 1984 woon ik in Houten. Als actief lid van de PvdA heb ik jaren mee kunnen werken aan wat Houten nu is. Het is het een voorrecht om hier te mogen wonen. Wanneer je huisvesting niet meer past, heb je recht

Meer over Arnold Biesheuvel