Door Arnold Biesheuvel op 25 september 2016

PvdA steunt herontwikkeling Putterhaag

In de raadsvergadering van 20 september j.l. stond het plan voor de herontwikkeling Locatie Mozaïekschool aan de Putterhaag op de agenda. Het College vroeg de raad toestemming om een zogenoemde Verklaring van Geen Bedenking te geven, waardoor het project gerealiseerd kan gaan worden.
Het plan betreft de realisatie van ca 20 woningen (het exacte aantal wordt nog in de verdere uitwerking bepaald) op de plaats van de huidige Krachtfabriek. Het plan is min of meer uit een prijsvraag naar voren gekomen en opgesteld door twee inwoners van Houten met een vastgoedachtergrond. Zij doen dit belangeloos vanuit hun betrokkenheid op Houten en deze locatie. Ze hebben een ontwikkelaar aan zich getrokken om het plan te realiseren.
Het betreft dus ca. 20 woningen, waarvan 75% bestemd voor senioren met een verkoopprijs tussen € 220.000 en € 280.000. Verder is voorzien in mogelijk een aantal kangoeroewoningen en een ontmoetingsgebouw (Het Lokaal). Op de verdieping van Het Lokaal kunnen enkele shortstay verblijfseenheden worden gerealiseerd voor bijvoorbeeld mensen in een scheiding of andere malheur. Het Lokaal zal in beheer gegeven worden aan de bewoners en buurtbewoners samen.
De vormgeving gaat uit van een carré met aan de Putterhaagzijde Het Lokaal, zodat een soort hofje wordt gecreëerd met daarnaast een rijtje woningen aan de Parkzijde (noordzijde). Het ziet er mooi uit en lijkt prima te passen in de omgeving. Er is een gedegen voorbereidingstraject geweest met inspraak van omwonenden en vrijwel iedereen is enthousiast.
Mede op aandrang van het College is er nog wat extra aandacht aan de levensloopbestendigheid van de woningen besteed door die 75 % seniorenwoningen te voorzien van een badkamer op de BG en de mogelijkheid daar een slaapkamer in te richten.
Alles in orde dus, maar toch heeft de fractie van de PvdA nog wel wat bezwaren in gebracht:
1. Het aantal woningen is wel erg laag voor deze centrale plek en het levert dus maar een hele kleine bijdrage aan de behoefte aan ouderenwoningen, Een keuze voor gelijkvloerse woningen (appartementen) en wat meer hoogte had het volume behoorlijk op kunnen krikken.
2. Ook hebben we twijfels geuit over de noodzaak van een gemengd project (75% ouderen en 25% minder ouderen). Uit de praktijk blijkt, dat ouderen helemaal geen probleem te hebben om met elkaar te wonen. De wethouder is gevraagd er bij de initiatiefnemers op aan te dringen dit principe los te laten.
3. We hebben zorgen geuit bij de levensloopbestendigheid van de woningen, die niet alleen gewaarborgd is door die badkamer en slaapkamer op de begane grond en de beschikbaarheid van Internet. Met name het beperkte volume (beperking in de mogelijkheden voor 24-uurszorg) en de ongelijkvloerse woningen (regie over de woning als de etage niet meer bereikbaar is) kunnen in de toekomst bewoners nopen alsnog te verhuizen.

Ondanks deze beperkingen, waarvan er misschien nog een aantal kunnen worden weggenomen in de verdere ontwikkeling, hebben we toch voorgestemd:
 – Het is duidelijk een veel beter plan dan het voorgaande (Slinger-West) en levert een, weliswaar beperkte, bijdrage aan de tekorten op onze woningmarkt;
 – Het is gericht op een doelgroep, ouderen, waarvoor weinig voor handen is in Houten;
 – Het biedt met Het Lokaal een bijdrage aan de buurt en sluit dus aan bij de door ons beoogde buurtgerichte aanpak;
 – Het ziet er echt prachtig uit op die plek;
 – Het kent een voorbeeldig inspraaktraject.
Bij onze overwegingen in te stemmen hebben we wel het gegeven meegenomen dat dit plan is ontwikkeld voordat in het voorjaar de Woonvisie 2016-2025 is vastgesteld. Het plan valt buiten de kaders die in die Woonvisie zijn opgenomen, waarin de nadruk ligt op sociale woningbouw, volume, hoogte. Dit plan voor de herontwikkeling van de locatie van de vroegere Mozaïekschool aan de Putterhaag is een stap in de richting van het verbeteren van onze woningmarkt en daarom stemden we voor.

Arnold Biesheuvel

Arnold Biesheuvel

‘De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA vaak het verschil gemaakt in Houten.’ Sinds 1984 woon ik in Houten. Als actief lid van de PvdA heb ik jaren mee kunnen werken aan wat Houten nu is. Het is het een voorrecht om hier te mogen wonen. Wanneer je huisvesting niet meer past, heb je recht

Meer over Arnold Biesheuvel