Door Arnold Biesheuvel op 12 november 2016

Arm en rijk, de behandeling van de begroting 2017 van Houten

Op 8 november vond de behandeling plaats van de begroting 2017 van de gemeente. Het gaat financieel goed met de gemeente, het collegeprogramma wordt keurig uitgevoerd. Kortom, we hebben niet te klagen. Uit alles blijkt, dat Houten het nog steeds goed doet. Hierbij een kort verslag van onze bijdrage aan het debat.
Zoals gebruikelijk, maar ook deze keer welgemeend, hebben we onze waardering over de opzet van de begroting uitgesproken. Een discussie over weinig- of nietszeggende indicatoren in vorige begrotingen heeft opgeleverd, dat er nu betere indicatoren zijn opgenomen. Zo kan het beleid worden uitgestippeld (en straks beoordeeld). De begroting is daardoor goed leesbaar, financieel gedegen en helder van opzet.
Met name voor het sociale domein is veel terug te voeren op de Monitor Sociale Kracht. Hier wreekt zich dan het feit dat die tweejaarlijks wordt gemeten. Dat betekent dat de resultaten over 2017 pas in 2018 gemeten worden en in 2019 beschikbaar zijn. Dat houdt ook weer in dat de resultaten op dit belangrijke terrein van het beleid van de coalitie niet voor de verkiezingen bekend zijn. We hebben (met anderen) nogmaals aangedrongen op een oplossing en die is ook toegezegd.
We hebben de begrotingsbehandeling gebruikt om opnieuw te proberen het onderwerp Beschut Werk op de agenda te krijgen. Vanaf het begin van de transities heeft de PvdA op het belang van betaalde banen met behulp van het Beschut Werk gewezen en ook in de voorliggende begroting wordt daarover weer met geen woord gerept. Wel over garantiebanen, maar niets over Beschut Werk. Ook hebben we gezegd, dat we de beantwoording van de schriftelijke vragen, die we kortgeleden hebben gesteld, teleurstellend vonden. Zo lijkt het dat als het gaat om nieuw Beschut Werk, we niks weten, we het te duur vinden en uiteindelijk leggen we ons bij de situatie neer. Het college constateert in haar beantwoording zelf dat veel mensen die aanspraak zouden kunnen maken op een beschutte werkplek ingedeeld worden in klantgroep 4. Dat betekent dus dagbesteding vanaf je 18e , waar je vroeger tenminste nog uitzicht had op een betaalde baan. Dat moet je toch zo niet willen! We hebben aangegeven, dat het feit dat er te weinig geld is voor beschutte werkplekken, je juist verplicht, omdat het om de meest kwetsbare groep gaat, om er álles aan te doen om het geld wél te vinden en bij het rijk aan te kloppen.
We hebben een motie ingediend waarin we het college nogmaals vragen actief hiervoor stappen te ondernemen bij het rijk en de VNG. Helaas heeft deze motie het niet gehaald, met Houten Anders en Groen Links stonden we alleen. Bij ons blijft het overheersende gevoel dat veel partijen over het belang en de impact deze kwestie nog niet goed nagedacht hebben. Dat is treurig.
Het nieuwbouwprogramma 2017 voor sociale huurwoningen is ons tegengevallen. Als dat in het tempo gaat, zoals in de begroting opgenomen, dan krijgen we nooit voldoende betaalbare woningen en ouderenwoningen. Gelukkig heeft de wethouder (Jocko Rensen) toegezegd zich extra in te spannen om dat aantal omhoog te krijgen.
We hele oppositie wilde dat het buitenbad zwembad in 2017 weer open zou gaan. Zo’n buitenbad kan maximaal 4 maanden per seizoen gebruikt worden. Er werd veel gesteggeld over wat dat zou moeten gaan kosten, maar het gaat om minimaal €60.000 voor 2017. Dat is serieus geld, waar op dit moment geen dekking voor is en je ook niet weet of je die investering nuttig is omdat eind van 2017 het contract met de exploitant afloopt. Dan komt er een nieuw programma van eisen. We konden ons prima vinden in de toezegging dat die wens dan wordt meegenomen.
Misschien een wat technisch onderwerp: de beklemde reserve. We hebben al eerder blijk gegeven, dat geldpotje, zeg maar geldpot, niet goed te begrijpen. Het is altijd een uitgesproken standpunt van de PvdA geweest dat het niet kan dat de gemeente zo maar geld oppot. Geld van de belastingbetaler, als het niet nodig is als buffer voor risico’s, moet besteed worden of aan de burger teruggegeven. Uit de discussie bleek dat we daar niet alleen in staan. Kortom er is een toezegging dit onderwerp in discussie te brengen. Dat was voor ons ook de reden om onze steun te geven aan een onderzoek of het mogelijk is de lokale belastingen te verlagen. Het verlagen van de lasten is voor ons als PvdA geen ‘heilig moeten’, maar als het kan moeten we dat natuurlijk overwegen.
Tenslotte hebben we ook maar weer eens een lans gebroken voor het armoedebeleid. We zitten nu als sinds 2015 op een nota armoedebeleid te wachten. Die wordt steeds uitgesteld, nu al weer tot het tweede kwartaal van 2017. We hebben een motie (samen met CU en GL) ingediend om die toch weer naar voren te krijgen. Met de erkenning van de wethouder van onze teleurstelling en de toezegging alles op alles te zetten om die nota zo spoedig mogelijk in de raad te brengen, hebben we de motie ingetrokken. In die discussie werd door sommige partijen geopperd om nu al een uitzonderingspositie voor de voedselbank te maken en per direct geld ter beschikking te stellen, ook al is er financieel gezien helemaal geen aanleiding of noodzaak voor. We vinden óók dat de voedselbank een belangrijke rol heeft in de armoedebestrijding. Dat hebben we ook al beschreven in ons programma. Wij willen dat het college in het armoedebestrijding een integrale aanpak maakt waarin ook de voedselbank volwaardig deel kan nemen. Dat was al het voornemen van het college en dat heeft de wethouder nogmaals herhaald.

Arnold Biesheuvel

Arnold Biesheuvel

‘De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA vaak het verschil gemaakt in Houten.’ Sinds 1984 woon ik in Houten. Als actief lid van de PvdA heb ik jaren mee kunnen werken aan wat Houten nu is. Het is het een voorrecht om hier te mogen wonen. Wanneer je huisvesting niet meer past, heb je recht

Meer over Arnold Biesheuvel