Door Arnold Biesheuvel op 27 januari 2016

Actieplan opvang Statushouders

In de Raadsvergadering van 19 januari 2016 werd gedebatteerd over het Actieplan opvang en integratie statushouders. Dit actieplan was door het College aan de Raad voorgelegd. Na een goed en een respectvol debat werd het Actieplan unaniem door de Raad aangenomen. Een mooi resultaat voor Houten, waar de PvdA trots op is. Ook hier laat Houten zien dat het een bijzondere gemeenschap is.
Bij monde van Arnold Biesheuvel was dit de bijdrage van de PvdA-fractie:
Voorzitter, aanwezigen,
De PvdA is blij met dit actieplan. Al in juni vorig jaar vroegen we, samen met CU en GL, om een integrale aanpak in de opvang van statushouders, en nu ligt dit actieplan er. Een actieplan, dat wat ons betreft op een uitstekende wijze in een adequate integrale aanpak voorziet. En, ik zei het al, daar zijn we blij mee. Onze bijdrage in dit debat moet dan ook vooral gezien worden als een handreiking om het plan nog beter en vooral nog vollediger te maken. De wethouder heeft toegezegd om in april te komen met een geactualiseerde versie van het plan en daarin kunnen dan onze suggesties een plaats krijgen.
Twee zaken vindt de PvdA in algemene zin in het actieplan wat onderbelicht. Dat betreft in de eerste plaats de eigen positie van de gemeente. De acties worden vrijwel alle weggezet bij externe partijen, Viveste, Van Houten & Co, het onderwijsveld, de WIL. Dat is goed en ook wij stellen veel vertrouwen in deze partijen, maar dat laat onverlet, dat de gemeente wel eindverantwoordelijk blijft. We zouden dan ook graag zien, dat de gemeente haar eigen rol, faciliterend, stimulerend, coördinerend en vooral toezichthoudend (gaat het wel goed?) wat concreter uitwerkt. Het tweede betreft de gevolgen van de gezinshereniging. We kunnen toch verwachten dat veel statushouders zo snel mogelijk hun gezinnen naar hier willen laten komen? Wat voor gevolgen heeft dat voor de huisvesting, begeleiding, onderwijs, etc.?
Huisvesting: het bieden van voldoende huisvesting is cruciaal en tegelijk de grootste uitdaging. Het is terecht dat Viveste gevraagd wordt daarin te voorzien. Bij deze willen we Viveste ook complimenteren dat het gelukt is om de ons toegewezen statushouders in 2015 van huisvesting te voorzien. De opgave voor 2016 is echter beduidend groter en moeilijker. Wij vroegen ons af of er niet ook actief gezocht kan worden naar andere partijen, die bereid zijn te investeren in betaalbare woningen in Houten, of in het algemeen de creativiteit in het vinden van oplossingen voor het huisvestingsvraagstuk moet stoppen bij de overdracht van deze taak naar Viveste. We missen ook nog iets over de inrichting van de openbare ruimte, wanneer kantoren voor wonen worden ingezet.
De PvdA heeft groot vertrouwen in Van Houten & Co, de maatschappelijke begeleiding van statushouders is bij hen in goede handen. Wij hebben de gespreksavond over dit onderwerp twee weken geleden erg op prijs gesteld. We vinden het knap, dat zij blijkbaar voor weinig meer budget verwachten toch die extra instroom van statusouders de baas te kunnen. Hoe ze dat doen gaat ons als Raad natuurlijk niet aan, maar het is goed het er eens over te hebben hoe we het succes van Van Houten & Co kunnen meten.
Ook de inzet van het onderwijsveld voor het onderwijs aan kinderen en jeugd schept vertrouwen. We gaan er vanuit dat de vraag om coördinatie bij de gemeente positief is ingevuld met de formatie die u in het raadsvoorstel bedoelt. We horen dat nog graag.
Inmiddels heb ik begrepen, dat het voortgezet onderwijs onderling en met de Internationale Schakelklas in Utrecht in gesprek is om een goede aansluiting op het Houtens voortgezet onderwijs te bewerkstelligen. Ik ga er zo maar vanuit dat u die contacten actief ondersteunt.
Wat we wel missen is een paragraaf over het inburgeringsonderwijs. Wanneer er straks 200 statushouders aankomen dan moet er toch voor tenminste 100 een inburgeringsmogelijkheid zijn, nog los van de gezinsherenigers die zullen volgen. Het zou toch jammer zijn als het merendeel zijn heil buiten Houten zou moeten zoeken. Hoewel het gaat om particuliere partijen kan de gemeente door zich faciliterend op te stellen, er wellicht een aantal naar Houten lokken. Nu is alleen het bedrijf NLtraining onder de vlag van Vluchtelingenwerk in Houten aanwezig. Wij vinden het ook van belang dat dit onderwijs, dat met name gericht is op integratie in ons land ook betrokken zou kunnen zijn bij de integratie in Houten. De onderdelen Nederlandse taal, Kennis van de Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt zouden zo maar aansluiting kunnen hebben bij de lokale inburgering. Kortom, deze paragraaf moet echt nog worden toegevoegd, vinden wij.
De statushouders, die zich in Houten vestigen, zullen vrijwel zonder uitzondering geen werk hebben en is daarvoor in de eerste anderhalf jaar vanwege de intensieve inburgeringstraining ook weinig gelegenheid voor. Het is dan ook daarom dat een vorm van samenwerking met de inburgeringscursus van belang is om na die anderhalf jaar zo snel mogelijk een plek op de lokale arbeidsmarkt te vinden.
In het actieplan noemt u een aantal ideeën voor ontmoeting, die met name door het inwonersberaad zijn ingebracht. Dat vinden wij voor wat betreft de rol van de gemeente zelf wat mager, wij denken dat de gemeente ook daarin meer kan faciliteren, initiëren, stimuleren en coördineren en daarmee ben ik terug bij het begin van mijn betoog. Ik gaf aan dat de PvdA de rol van de gemeente zelf in het actieplan nog wel wat meer uitgediept zou willen zien.
Tot slot nog een enkel woord over asielzoekers. De PvdA is bijzonder onder de indruk van de wijze waarop de Houtense samenleving in de herfst 171 asielzoekers heeft geherbergd. Wij zijn er erg gelukkig mee dat u het initiatief heeft genomen om bij het COA ruimte te vragen asielzoekers op te vangen uit deze groep om Houten zo ook te laten bijdragen aan de oplossing van de asielproblematiek en tegelijkertijd de integratie te bevorderen. Het doet goed om in de media een voorbeeld te zijn voor zoveel onterechte afwijzing.
Er is in Den Haag een politicus die bij voortduring roept dat wij onze christelijke waarden moeten verdedigen. Die christelijke waarden vinden we onder meer terug in de werken van barmhartigheid:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
Deze christelijke waarden wil ook de PvdA wel verdedigen en hier in Houten blijken we een samenleving te hebben, die daar ook naar handelt. Tegen de statushouders, die zich in Houten mogen vestigen zou de PvdA willen zeggen: wees van harte welkom, doe volop mee, jullie horen erbij.

Arnold Biesheuvel

Arnold Biesheuvel

‘De afgelopen 4 jaar heeft de PvdA vaak het verschil gemaakt in Houten.’ Sinds 1984 woon ik in Houten. Als actief lid van de PvdA heb ik jaren mee kunnen werken aan wat Houten nu is. Het is het een voorrecht om hier te mogen wonen. Wanneer je huisvesting niet meer past, heb je recht

Meer over Arnold Biesheuvel