Door Anneke Dubbink op 6 juli 2016

PERSPECTIEFNOTA 2017

SOCIAAL MOET MET EEN HOOFDLETTER

Afgelopen dinsdag is de Perspectiefnota 2017 besproken in de raad. Hierin staat wat we als gemeente gaan doen in 2017. De fractie van de PvdA is blij met plannen voor 2017, ze liggen in lijn met wat we hebben afgesproken voor de hele bestuursperiode en we schieten goed op.

We hebben wel een paar extra wensen naar voren gebracht en die betreffen  niet toevallig voor onze partij – vooral de Sociale agenda: de veranderingen in het Sociale domein, beschut werken, opbouwwerk in buurten, wonen en jonge vluchtelingen.

 1. Het is nog steeds best spannend op het Sociaal domein. Het college spreekt van een ‘rustige landing’ ten aanzien van de zorgtaken en zo ervaren wij dat ook. De transitie in het Sociaal domein lijkt te lukken.
  Bij de vorige Perspectiefnota hebben we al opgeroepen om flexibel en integraal te denken en te handelen om de transities (zorg, jeugd, participatie en passend onderwijs) tot een goed einde te brengen. Die kans doet zich in onze ogen nu voor. Het blijkt dat we de besparingen op het Sociaal domein eerder halen dan gepland. We ondersteunen onze wethouder dan ook in zijn voorstel om de hekken van het Sociaal domein wat ruimer neer te zetten en het beschikbare geld integraal voor de doelgroepen in te zetten, in het bijzonder als het gaat om de participatie. We weten dat zorg- en werkproblematiek vaak met elkaar verknoopt zijn en dat mensen op meerdere vlakken ‘kwetsbaar’ zijn. Hoe mooi zou het zijn als we mensen een extra duwtje in de rug geven om weer aan het werk te kunnen gaan. Zo kun je het begrip ‘hulpmiddelen’ ruim interpreteren: naast rollators kan er dan ook een ‘lasbril’ aangeschaft worden als dat helpt om in een specifiek geval een lasser weer aan het werk te krijgen.
  En natuurlijk: we willen eerst écht zeker weten of we geld overhouden en niets over het hoofd zien, maar we vertrouwen erop dat ze deze plannen niet over één nacht ijs zijn bedacht.
 2. We zijn blij dat het Houtens Werkbedrijf in 2017 van de grond komt. De Partij van de Arbeid hecht zeer aan het belang van betaalde arbeid. Niet voor niets krijgen medewerkers van de huidige Sociale Werkplaatsen gewoon een salaris en bouwen ze pensioen op. Dat salaris stáát ergens voor. Opheffen van Sociale Werkplaatsen is alleen een goed idee omdat we dachten dat het béter kon, namelijk werken bij gewone bedrijven. Dat komt helaas maar niet van de grond. Loonvormend beschut werken móet daarom op de agenda blijven staan. Dit zijn namelijk geen mensen, al helemaal geen groep, die hier met spandoeken voor de deur komen staan om hun belang onder de aandacht te brengen. Dat pleidooi moeten we hier in de raad houden. Daar moeten wij als bestuur van Houten voor staan. We hadden dus liever in de Perspectiefnota gelezen dat het college zich gaat inzetten voor loonvormend beschut werken. Nu lezen we juist dat ‘het onderscheid tussen betaalde en niet betaalde vormen van werken minder op de voorgrond staat’. Dat voelt als een disclaimer om je niet te hoeven inzetten voor loonvormend beschut werken. In een reactie gaf de wethouder aan ook loonvormend beschut werken op de agenda te houden. Wij gaan hem daaraan houden.
 3. We zijn groot voorstander van het versterken van de onderlinge hulp en saamhorigheid op buurtniveau, een goede buur is in elk geval vaak praktischer dan een verre vriend. Zowel in 2017 als in 2018 komt er geld voor opbouwwerkers die weer in heel Houten aan de slag gaan. Die investering is in onze ogen elke cent dubbel en dwars waard. In de Perspectiefnota staat het niet expliciet benoemd, maar wij zouden graag zien dat de opbouwwerkers zo snel mogelijk onder de vleugels van VanHouten&Co aan de slag gaan. Van Houten&Co is de ‘stille kracht’ van Houten zonder welke bewonersinitiatieven als Wakkere Akkers en Bermcontact niet van de grond gekomen zouden zijn. We kiezen graag voor een vertrouwde partner die er haar werk van gemaakt heeft, ánderen te laten floreren.
 4. Het viel ons op dat het passend onderwijs bijna niet genoemd wordt in de plannen en er ook geen ambities zijn. Zijn we dan al klaar? De kranten staan de laatste weken juist vol over de signalen dat het echt niet goed gaat met het passend onderwijs. Het regulier basis- en voortgezet onderwijs noemt het ‘knellend onderwijs’ omdat men structureel te weinig geld krijgt om op adequate wijze invulling te geven aan speciale ondersteuning van zorgleerlingen in hun klassen. Dat brengt ons op de vraag hoe de situatie er voor Houten uitziet, we hebben tot dusver geen reden om aan te nemen dat Houten de uitzondering op de regel is. We hebben de wethouder opgeroepen om de situatie voor Houten in kaart te brengen. Hij heeft toegezegd ons voorstel om de leraren te bevragen, te gaan bespreken. Zo’n toezegging snijdt helaas niet echt veel hout en we zullen er zelf bovenop moeten blijven zitten en gaan hierover met het onderwijsveld in gesprek.
 5. In het voorjaar hebben we hier in de Raad de nieuwe Woonvisie vastgesteld. Het is fijn om te zien, dat het College daar voortvarend mee aan de slag is gegaan. De ombouw van het kantoor aan de Molenzoom 43 voor huurwoningen voor starters en statushouders is het fysieke bewijs van deze daadkracht.
  Helaas hebben dergelijke initiatieven weinig effect op de doorstroming. Nog steeds heeft in Houten meer dan 45% van de huurders eigenlijk een te hoog inkomen voor de sociale huurwoningen waarin ze wonen. Daarmee staat Houten op plaats 32 van gemeenten met de hoogste percentages scheefwoners. Dat komt niet alleen door de hoge kwaliteit van deze woningen, maar ook door het gebrek aan alternatieven. Het lijkt ons noodzakelijk daarvoor een gerichte aanpak te ontwikkelen en we hebben een motie ingediend om een actieplan tegen scheef wonen uit te werken. Dat voorstel is door de raad overgenomen en het college, meer in het bijzonder, onze wethouder gaat er mee aan de slag.
 6. We hebben nog in het bijzonder aandacht gevraagd voor jonge vluchtelingen. Steeds meer minderjarige kinderen komen naar Nederland. Deze jongeren komen nu grotendeels in grootschalige opvangcentra terecht. Nu heeft Houten een goede naam als het gaat om kleinschalige opvang voor speciale groepen, verschillende initiatieven hebben hier hun plek gevonden. We hebben daarom van harte de oproep van CU ondersteund om de mogelijkheden te onderzoeken of Houten voor deze speciale groep iets kan betekenen. Dit voorstel heeft het helaas niet gehaald omdat een raadsmeerderheid vond dat het COA eerst met een dergelijk verzoek moet komen en we niet voor de muziek uit moeten lopen.
 1. Tenslotte, we realiseren ons dat onze ambities groter zijn dan de portemonnee van de gemeente. De uitdagingen waarvoor we staan vereisen tegelijkertijd stabiliteit en creativiteit. Je eigen financiële huis op orde hebben, geeft je als gemeente vrijheid. De PvdA draagt daar al jaren aan bij. En we zullen dat blijven doen. En nog veel meer zullen we er ons ook in 2017 voor blijven inzetten dat in Houten ieder kan werken aan zijn en haar eigen toekomst. Want, zoals Eleanor Roosevelt al zei: De toekomst behoort aan hen die geloven in hun dromen.

 

Anneke Dubbink

Anneke Dubbink

‘De PvdA is van en voor positieve mensen. We lopen niet weg als het lastig wordt.’ Met overtuiging, vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon ruim twintig jaar met veel plezier in De Slagen, samen met man en zoon. Ik werk als zelfstandig organisatieadviseur. Sinds 2010 ben ik

Meer over Anneke Dubbink