Door Anneke Dubbink op 22 augustus 2016

Zomerbrief fractievoorzitter

De zomer van 2016 is halverwege. Ik hoop van harte dat u in deze vakantieperiode heeft kunnen genieten van familie, vrienden, boeken, lekker eten en mooi weer. Het is ook een periode waarin ik, als fractievoorzitter van de PvdA Houten, graag wil terugblikken en u op de hoogte breng van wat we in Houten tot dusver hebben bereikt.
Want we zijn óók halverwege de bestuursperiode 2014-2018. Ons PvdA programma ‘Houten verbindt’ loopt over van ambities en dan is het goed om vast te stellen waar we nu staan. De belangrijkste ambities hebben betrekking op het versterken van sociale kracht, samen leven, zorgen voor elkaar en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Ambities waar we ons elke dag sterk voor willen maken. En met ‘we’ bedoel ik dan natuurlijk de fractie, Arnold Biesheuvel, André van Loon en Vincent van Polanen Petel, en onze PvdA wethouder Jocko Rensen.
Wat hebben we zoal bereikt? Een greep uit de resultaten van het afgelopen jaar:
‘Zorg dichtbij’ is en blijft voor ons een absolute topprioriteit. We zijn erg blij dat de gemeente Houten door de inzet van Jocko in Nederland als een goed voorbeeld wordt gezien van hoe je huishoudelijke hulp kunt bieden aan ieder die dat nodig heeft en hoe je door het leveren van maatwerk de verspilling stopt. In Houten vind je geen overvolle depots meer met gebruikte scootmobielen en rollators!
We hebben ons er in Houten sterk voor gemaakt dat ieder zich een goede en complete ziektekostenverzekering kan permitteren. Ziek zijn is immers geen keuze. We zijn blij dat inwoners in Houten een beroep kunnen doen op een tegemoetkoming die door toedoen van de PvdA is gerealiseerd.
Ook hebben we flink aan de weg getimmerd om Houten als een dementievriendelijke gemeente op de politieke kaart te zetten. Dat werpt nu zijn vruchten af en er zijn verschillende initiatieven, samen met inwoners en veel professionele partners actief. Op 21 september a.s. organiseert de PvdA een informatieavond in het Wereldhuis (Lupineoord 4-6) waarvoor u vanzelfsprekend van harte bent uitgenodigd. De zaal is open vanaf 19:30 uur.
Het vergroten van het woonaanbod in Houten is een andere prioriteit waar we hard aan hebben getrokken. Dat was ook nodig want we hebben in Houten dringend behoefte aan woningen voor verschillende leeftijden, leefstijlen en doelgroepen. Met name de sociale huursector zit behoorlijk ‘op slot’: er zijn veel te weinig huurwoningen en er is ook nog eens te weinig doorstroming, wat leidt tot scheef wonen. De concrete resultaten van ons duw- en trekwerk zijn er al: in de herfst van 2016 komen ruim 100 sociale huurappartementen gereed door kantoorgebouwen ‘om te katten’ op de Molenzoom en aan de Spoorhaag. De helft van de nieuwe appartementen is voor jongeren en kwetsbare doelgroepen, de andere helft voor statushouders. Daar zijn we blij mee, maar we zullen blijven hameren op nog meer tempo!
We willen dat iedereen in Houten meedoet en meetelt. Dat beslaat een breed terrein, zo hebben we een voortrekkersrol gehad in het vluchtelingendebat en de komst van meer statushouders. We zijn groot voorstander van het versterken van de onderlinge hulp en saamhorigheid op buurtniveau. We hebben ons er met succes voor ingezet dat het -aloude- opbouwwerk weer terug komt in Houten en aan de slag kan in alle buurten. En gelukkig voor Houten zijn er veel bewonersinitiatieven, zoals De Krachtfabriek, De Houtense Helden en De Wakkere Akker, die ons als fractie steeds weten te vinden.
Als PvdA hechten we natuurlijk zeer aan het belang van betaald werk. Zeker voor mensen voor wie het, om wat voor reden dan ook, lastig is om een baan te vinden, zullen we ons als politiek moeten inspannen om de brug wél te slaan. We ondersteunen als fractie óók het burgerinitiatief om te experimenteren met ‘basisinkomen’. Hiervoor organiseert de PvdA Houten op 15 september a.s. een politiek café. Het zal ook zeer de moeite waard zijn om dit te bezoeken en deel te nemen aan de discussie. Over de locatie zullen we u nog informeren onder andere via onze site www.pvda.houten.nl.
Er zijn natuurlijk nog tal van andere onderwerpen die onze aandacht (blijven) vragen. Zo willen we graag blijven genieten van de mooie voorzieningen in Houten zoals de sportvoorzieningen, het theater, de bibliotheek en het zwembad. Dat gaat niet vanzelf, de bezuinigingen hebben we nu gelukkig wel achter de rug, maar er komen wel steeds nieuwe wensen en eisen bij en keuzes die nog gemaakt moeten worden. Deze en andere onderwerpen staan ook op de agenda in de komende periode.
Op 3 september vindt van 10.00 – 16.00 uur de Activiteitenmarkt plaats op Het Rond in Houten. Uiteraard is PvdA Houten daar ook aanwezig. Iedereen is van harte welkom om langs te komen bij onze kraam. Tijdens de gehele dag zijn leden van de PvdA fractie, de wethouder en het bestuur aanwezig om met inwoners van gedachten te wisselen, met ideeën te komen en onze ambities nog aan te scherpen. Graag tot ziens op 3 september!
Anneke Dubbink

Anneke Dubbink

Anneke Dubbink

‘De PvdA is van en voor positieve mensen. We lopen niet weg als het lastig wordt.’ Met overtuiging, vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon ruim twintig jaar met veel plezier in De Slagen, samen met man en zoon. Ik werk als zelfstandig organisatieadviseur. Sinds 2010 ben ik

Meer over Anneke Dubbink