Door Anneke Dubbink op 7 juli 2015

Perspectiefnota 2016: scherp blijven op de sociale agenda, er is nog veel te doen!

Anneke

Afgelopen dinsdag, 30 juni, is de perspectiefnota 2016 besproken in de raad. Hierin staat wat we gaan doen in 2016. Wij zijn blij met de voornemens die hierin worden geschetst. Dat neem niet weg dat we als PvdA een aantal accenten willen leggen voor het komende jaar. Die betreffen – niet toevallig- vooral de sociale agenda: de veranderingen in het sociale domein, het minimabeleid, de bezuiniging en vernieuwing van de bibliotheek en vluchtelingen.

  1. De voorbereidingen en de uitvoering van de veranderingen op het gebied van zorg en welzijn zijn pittig. Er is weinig vet op de botten. Maar ondanks dat zitten we op koers en zijn er geen grote ‘ongelukken’ gebeurd in Houten. De menselijke maat is voor de PvdA maatgevend. De mensen moeten de zorg krijgen die ze echt nodig hebben en mogen niet buiten de boot vallen. Linksom of rechtsom. Flexibel denken en handelen zijn hierbij van belang, zonder dat je op elk incident je beleid aanpast. Die balans hebben we in 2015 weten te houden en dat zal zeker ook voor 2016 de leidraad moeten zijn.
    Het blijft ook in 2016 spannend in het sociale domein. En we zijn pas tevreden als de inwoners van Houten vinden dat we het goed doen. Bijvoorbeeld als ze op een verjaardagsfeestje vertellen hoe goed ze geholpen zijn door één van de sociale teams.
    We zijn heel blij met het voornemen om alle budgetten voor de veranderingen in de zorg en welzijn tot en met 2017 als een samenhangend geheel te blijven beschouwen. De PvdA is van mening dat dit een realistisch standpunt is om mee- en tegenvallers binnen ‘de hekken’ met elkaar te vereffenen, er moeten immers ook tot 2018 € 500.000 aan besparingen gerealiseerd worden. Als PvdA hebben we vaker gepleit voor rust op het sociale domein om alle doelstellingen te realiseren en we zijn blij dat de College dit inzicht nu deelt.
    Ook mogen we niet voorbij gaan aan de vrijwilligers en mantelzorgers. De veranderingen in het sociale domein mogen niet automatisch betekenen dat deze mensen het echte werk van de professionals zullen moeten overnemen en dat ze overbelast raken. Er is een plan bedacht om vrijwilligers en mantelzorgers beter te ondersteunen en dat plan krijgt in 2016 onder verantwoordelijkheid van ‘onze’ wethouder Jocko Rensen handen en voeten.
  1. Ook willen we oog houden voor de mensen die het buiten hun schuld of door pech financieel moeilijk hebben. Dit is een breed maatschappelijk probleem. Voor de PvdA is het belangrijk dat de beschikbare middelen in het bijzonder worden gebruikt voor mensen met kinderen die in armoede leven. Nu weten we dat er méér Houtenaren in een financieel kwetsbare positie terecht zijn gekomen maar dat we aan de andere kant meer geld overhouden op het gemeentelijk minimabeleid. Die optelsom klopt niet! Maar wat belangrijker is, we hadden dus méér kunnen doen dan we hebben gedaan. Dat moet wat de PvdA betreft echt anders, te beginnen in 2016. We hebben daarom samen met GroenLinks een motie ingediend die het college oproept om in elk geval te zorgen dat de gemeentelijke regelingen beter en breder bekend worden. Deze motie is (op de VVD na) raadsbreed aangenomen.
  1. Maar eerlijk is eerlijk, ook in deze perspectiefnota ging het over bezuinigen. Eén bezuiniging zal ons in 2016 zeker bezig houden: die van de bibliotheek. Ook de bibliotheek krijgt minder geld, maar heeft óók de mogelijkheid gekregen om zichzelf te vernieuwen. We vinden het jammer dat er in 2015 eigenlijk niets is gebeurd als het gaat om het vernieuwen van de bibliotheekfunctie in Houten, wat wel had gemoeten. Het rapport dat in mei verschenen is ‘De Bibliotheek van de toekomst in Houten’ maakt nog niet dat we als fractie juichend op de banken staan. Het is allemaal wel waar wat er in staat, maar niet nieuw. Bovendien krijg je bij het lezen van het rapport soms het akelige gevoel dat wanneer je ‘Houten’ vervangt door ‘Hoorn’, de raad in Hoorn zou kunnen denken dat het over Hoorn gaat. Wat de PvdA betreft moet 2016 het jaar van de kanteling van de bibliotheek zijn, van echte verandering, van doen in plaats van praten, van actie in plaats van papier. Wat ons betreft zijn alle opties voor vernieuwing bespreekbaar, daarmee bedoelen we ook dat de samenwerking met Lek & IJssel een optie is, we moeten doen wat goed is voor de inwoners van Houten. Kortom, wij zien uit naar ‘Proeftuin Boeken’.
  1. We hebben nog een ander punt aangeroerd tijdens de perspectiefnota, dat van de inclusieve samenleving. We weten dat de overgrote meerderheid in Houten een samenleving wil waarin niemand verdwaalt en niemand de weg kwijt raakt. Dat geldt ook voor mensen die door oorlog of politieke spanningen hun land moeten verlaten en, soms na vele omzwervingen, in Houten komen wonen. Het aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus, dat dit jaar in Houten komt wonen, stijgt, van 40 in 2014 naar 80 dit jaar. Houtenaren, die zich met die opvang bezighouden vertelden tijdens een Politiek Café van PvdA en CU, bezorgd te zijn over de opvang in Houten. Met name of Houten in staat zal zijn het groeiend aantal statushouders te kunnen blijven begeleiden. Er is ook aangegeven dat een maatschappelijk debat in Houten over dit onderwerp wenselijk is. Niet in de laatste plaats vanwege druk op de (sociale) woningmarkt die er nu al is. De PvdA heeft samen met CU, een motie ingediend om het maatschappelijk debat over statushouders te starten. Helaas staakten de stemmen tijdens de besluitvorming over de motie. Dat betekent dat in de eerst volgende raadsvergadering de motie nog een keer in stemming wordt gebracht. In de tussentijd zullen we proberen enkele andere fracties nog te overtuigen van het belang van dit maatschappelijk debat. Het streven is dat je vluchtelingen het onthaal wilt geven waar je als Houten en als mens trots op kunt zijn.

De belangrijkste opdracht voor het komend jaar blijft het versterken van sociale kracht, samen leven, en zorgen voor elkaar. De taak van de gemeente is die van de verbinder, soms die van de aanjager en soms van degene die het vangnet biedt. Maar in ieder geval zorgt de gemeente voor een omgeving waarbinnen een ieder kan bewegen en kan werken aan zijn of haar eigen toekomst. Of zoals een Mahatma Gandhi zei: “Als je zorgt voor de mogelijkheden en middelen dan zal het doel voor zichzelf zorgen.”

Anneke Dubbink

Anneke Dubbink

‘De PvdA is van en voor positieve mensen. We lopen niet weg als het lastig wordt.’ Met overtuiging, vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon ruim twintig jaar met veel plezier in De Slagen, samen met man en zoon. Ik werk als zelfstandig organisatieadviseur. Sinds 2010 ben ik

Meer over Anneke Dubbink