Door Anneke Dubbink op 18 juni 2017

Een slinger aan de Houtense cultuur

We kunnen best stellen dat we in Houten een bloeiend cultureel leven hebben: festivals als de Cultuurnacht en Gluren bij de Buren zijn al bijna traditie, we hebben meerdere ballet- en podiumscholen waar jongeren talenten kunt ontwikkelen in dans, acteren en zang en natuurlijk niet te vergeten, we hebben een prachtig theater met elk jaar weer een bijzonder theateraanbod.
Een bloeiend cultureel leven houdt de stad aantrekkelijk en bruisend. Dat zou allemaal niet van de grond komen zonder de tomeloze inzet van de culturele sector zelf, de kunstenaars, ondernemers en de vele, vele vrijwilligers die het allemaal mogelijk maken. Je zou bijna denken dat het allemaal vanzelf gaat, niets minder is het geval.

Daarom zijn we als PvdA Houten ook blij met de hernieuwde aandacht voor cultuur en vinden het ook bijzonder belangrijk dat we als raad ons positief uitgesproken heeft over de cultuurvisie. We zijn blij met de toekomstbeeld -in 8 speerpunten- dat nu op papier staat. Het geeft richting en blijft gelukkig weg van hoogdravende teksten, waarvan niemand weet wat ze concreet betekenen. Ook de cultuursector zelf was nauw betrokken bij het maken van de visie en is blij met het resultaat. Parallel aan de visie, heeft een brede groep Houtense cultuuraanbieders en inwoners zich verenigt in het maken van een Burgerinitiatief om een lans te breken voor het versterken van aandacht voor cultuur voor de Houtense jeugd. Het burgerinitiatief kon niet alleen door de PvdA, maar door het college en de hele raad op een warm onthaal rekenen.

Wel vinden we dat de ambities voor cultuureducatie op de basisscholen in Houten aangescherpt kan worden. Dankzij cultuureducatie komen alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, in aanraking met kunst en cultuur. Iets wat de opstellers van het Burgerinitiatief op overtuigende wijze voor het voetlicht hebben gebracht. Onderwijs gaat over meer dan taal en rekenen. Cultuureducatie is een onlosmakelijk onderdeel van de brede vormende opdracht van het onderwijs. We vinden het belangrijk dat Houten heel nadrukkelijk ambassadeur blijft van cultuureducatie op scholen. We willen dit concreet handen en voeten geven door de komende jaren extra te investeren in project ‘Cultuur met Kwaliteit’ (CMK). Dit is ook een vurige wens van Educatie aan de Slinger. Om binnen de beschikbare budgettaire ruimte te blijven, moest daarvoor geld dat voorzien was voor een ander speerpunt vooralsnog geschrapt worden. Niet dat andere projecten niet relevant zijn, maar als er prioriteiten gesteld moeten worden, dan valt de keuze op cultuureducatie. Bijna de hele raad heeft met dit amendement ingestemd en het leverde een ‘dikke duim’ op vanuit de publieke tribune.

Wat de PvdA betreft passen festivals bij de ambitie wie Houten wil zijn en wat we willen uitstralen als stad. Ze dragen bij aan artistieke vernieuwing, het bereiken van een groot en divers publiek, aan ondernemerschap en het versterken van de band met de samenleving. Uit de gesprekken met de cultuuraanbieders blijkt dat het per definitie gaat om ‘interdisciplinaire, innovatieve activiteiten’, beleidstaal om te zeggen dat het knap lastig is festivals financieel van de grond te krijgen. Het college wil een steuntje in de rug bieden door samen te zoeken naar financiering. Voor de PvdA mag er gewoon boter bij de vis. We hebben dan ook samen met D66 een motie ingediend om geld vrij te maken om een funderinkje te leggen zodat we festivals en evenementen kunnen blijven organiseren. Ook dit voorstel heeft het gelukkig gehaald. Er ontspon zich nog een flinke discussie omdat een aantal partijen een paar festivals hadden uitgezocht die wat hen betreft subsidie konden krijgen. Inderdaad… en andere dus niet, om over nieuwe artistieke ontwikkelingen maar te zwijgen. Aan dergelijke verdeel- en heersspelletjes willen we als PvdA niet meedoen. De culturele sector is mans genoeg om zelf tot een mooi aanbod te komen. Dat is tot op heden ook uitstekend gelukt en daar kun je als raad alleen maar in de weg zitten (tenzij het natuurlijk je bedoeling is om bepaalde evenementen uit te sluiten ….).

Tenslotte moest ons van het hart dat we als gemeente, als overheid, een bijzonder taak hebben. Er is een neiging om je als gemeente nadrukkelijk neer te zetten als ‘aanjager’, ‘onderzoeker en adviseur’. Maar daarnaast is de gemeente ook subsidieverstrekker. EN DAAR IS NIKS MIS MEE!
De culturele sector kan niet zonder een overheid als de meest aangewezen instantie die collectieve waarden behartigt. Die bij uitstek de sociale samenhang tussen mensen bevordert en voorwaarden schept voor culturele ontwikkelingen en ontplooiing. We pleiten helemaal niet om ter plekke het budget op te schroeven en het is ook goed om te verwachtingen te managen over wat we als gemeente wel en niet kunnen bekostigen. Maar we moeten er aan de andere kant ook niet te krampachtig over te doen met als gevolg dat je de indruk wekt dat de financiële deur tot 2025 op slot gaat. Wanneer het kan, moeten we als gemeente weer meer en ruimhartiger investeren in de culturele sector.
Cultuur is simpelweg een noodzaak die verder gaat dan de waarde van de economie. En de dichtregel van Lucebert geldt nog steeds, ‘alles van waarde is weerloos’ en juist daarom hebben we er voor te zorgen.

De speerpunten tot 2025:

  1. Vergroten van de cultuurparticipatie (voor jong en oud)
  2. Meer inzet cultuur bij maatschappelijke vraagstukken
  3. Houten ontdekt en toont haar identiteit
  4. De Houtense openbare ruimte verrast
  5. Het culturele veld verdient een steuntje in de rug bij doorontwikkeling
  6. Toegankelijkheid Cultuurfonds Houten wordt verbeterd
  7. Beeldbepalende evenementen verdienen meerjarige ondersteuning
  8. Cultuurbeoefening en ontmoeting verdienen passende ruimtes
Anneke Dubbink

Anneke Dubbink

Samen maken we Houten nog mooier Vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon meer dan 25 jaar met veel plezier in De Slagen. Houten is een fijne plek om te wonen: woonwijken met veel groen, scholen, winkels, een theater en sportvoorzieningen, betrokkenheid en gemeenschapszin. Ik heb kansen gekregen

Meer over Anneke Dubbink