Door Anneke Dubbink op 10 juli 2017

Armoede help je de wereld uit door te dóen

Sinds de economische crisis is de armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid. Armoede bestaat, ook in Houten. In 2012 stond het armoedebeleid voor het laatst op de raadsagenda, het was dan ook hoog tijd dat we in Houten het beleid herijken. Op de raadsvergadering van 6 juli hebben we het uitvoerig besproken. In de voorbereiding naar dit beleid heeft de PvdA, samen met GL, CU en CDA een manifest opgesteld. Hierin staan de punten genoemd die we graag anders willen in het beleid. Het manifest is door het college helemaal omarmd en daar zijn we blij om.
Voor dit belangrijk onderwerp geldt: ‘het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat’.
Er ligt nu een helder beleid dat door goed en degelijk onderzoek tot stand is gekomen, maar ook door goed te luisteren naar mensen om wie het gaat en hulpverleners aan het woord te laten. De interviews maken indruk, kruipen onder je huid en mobiliseren nog meer tot actie. Er komt een werkplan voor 2018 en we zijn ook blij dat de gemeente ook in 2017 in lijn met de speerpunten al aan de slag is gegaan.
Er is een andere kijk op armoede nodig en die is er nu. Opgroeien in een crisisomgeving levert stress op. Stress verandert gedrag en leidt er soms toe dat je verkeerde keuzes maakt met geld. Omdat armoede invloed heeft op alle levensgebieden en alles met alles samenhangt is er een risico dat je krakend tot stilstand komt als het om uitvoering gaat. Je moet keuzes maken. Als PvdA zijn we het zeer eens met de focus in 2017- 2018 op kinderen en jongeren. Dat is ook geheel in lijn met de oproep die we eind vorig jaar hebben gedaan in het manifest. Ook in Houten heeft elke schoolklas op de basisschool 2 kinderen bij wie er thuis geldproblemen zijn. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft 100 miljoen structureel geld beschikbaar gesteld voor het aanpakken van armoede bij kinderen. In Houten krijgen we uit die pot € 140.000,- per jaar dat in natura (computers, abonnementen, sportuitrusting etc.) kinderen in staat stelt mee te doen.
We willen graag dat een nieuwe succesvolle methodiek ook in Houten wordt ingevoerd: Mobility Mentoring. Dan worden mensen net zo lang en consequent gecoacht totdat de geldstress weg is en men weer op eigen kracht verder kan. Die suggestie is ook door Cliëntenraad van de WIL en de Koepel Sociaal Werk Nederland aanbevolen. We denken dat het de moeite waard is om pilotproject in Houten te beginnen, zoals dat in Alphen aan de Rijn en Amsterdam gebeurd is. Mogelijk dat dit een nieuwe expertise kan worden binnen Van Houten&Co.
Meedoen in de maatschappij is lastig als je niet vlot kunt lezen en schrijven, niet goed Nederlands spreekt of niet goed met een computer om kunt gaan. In Houten is 8% van de inwoners laaggeletterd, dat zijn ruim 2600 (jong-)volwassenen. Laaggeletterdheid gaat vaak hand in hand en armoede, het belemmert zelfredzaam te zijn en vergroot de kans dat er problematische schulden ontstaan. Binnenkort opent in Houten het ‘Taalhuis’ waarmee we de strijd tegen laaggeletterdheid aan kunnen gaan. Dat is een plek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven en omgaan met de computer. Iedereen met een taalvraag kan terecht bij het Taalhuis: van taalvrager tot vrijwilliger en professional.
Ook de gemeente zelf kan haar ‘taal’ verbeteren. We hebben allemaal wel de ervaring dat formulieren knap lastig te lezen zijn. Vereenvoudigen van formulieren en regels zorgt er voor dat wanneer mensen de formulieren en regels snappen, ze er ook eerder gebruik van zullen maken. Bijvoorbeeld als het gaat om kwijtschelden van lokale belastingen. We hebben de wethouder de suggestie gedaan om eens een keer al die formulieren te screenen en te lezen door de ogen van een gemiddelde inwoner. Hij heeft toegezegd dat binnenkort te gaan doen.
Tenslotte hebben we aandacht gevraagd voor schuldhulpverlening. Schulden zijn een belangrijke trigger om armoede problemen te verergeren. Het helpt als je dan een steuntje in de rug krijgt van bijvoorbeeld de vrijwilligers van Schuldhulpmaatjes die al sinds 2013 in Houten actief zijn. Bijscholing van vrijwilligers is belangrijk om deze hulpverlening te kunnen blijven bieden en dat lijkt in het gedrang te komen. We hebben daarom een motie ingediend om dat aan te pakken, samen met GL, CU en CDA. Dat verzoek is unaniem door de raad ondersteund. En je moet ook zo snel als mogelijk aan de slag kunnen om schulden aan te pakken. Soms blijkt een bekeuring een blokkade te zijn om aan een schulphulptraject te kunnen beginnen. Die landelijke regels kunnen we niet veranderen, maar we kunnen wél een bruggetje maken als gemeente. Daarom hebben we, samen met het CDA, GL en CU een motie ingediend om een fonds ‘urgente noden’ in te richten. Ook dat verzoek is door de raad aangenomen.
Het heeft even geduurd voordat het nieuwe armoedebeleid er lag, maar nu hebben we ook wat. We kijken uit naar het werkplan voor 2018 waarin het aanpakken van armoede weer een stap concreter wordt. Want we zijn als gemeente, als partij en als mens, niet minder dan verplicht om er alles aan te doen om de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting te doorbreken.

De 9 punten van ons manifest
1. We moeten weten waar we het over hebben en wie het betreft
2. Een andere kijk op armoede is nodig
3. vergroot economische zelfredzaamheid
4. Betrek burgerschapsvorming om patronen te doorbreken
5. Maak kinderen en jongeren tot speerpunt in het beleid
6. Ondersteun initiatieven en start experimenten
7. Organiseer onderlinge sociale steun op wijkniveau
8. Maak informatie toegankelijk voor inwoners die meer grip willen op geldzaken
9. Investeer in vroeg-signalering

Anneke Dubbink

Anneke Dubbink

‘De PvdA is van en voor positieve mensen. We lopen niet weg als het lastig wordt.’ Met overtuiging, vol enthousiasme en trots ben ik lijsttrekker van de PvdA in Houten. Ik woon ruim twintig jaar met veel plezier in De Slagen, samen met man en zoon. Ik werk als zelfstandig organisatieadviseur. Sinds 2010 ben ik

Meer over Anneke Dubbink